Kullanıcı Değerlemesi:  / 3
Kötüİyi 

Hz.Musa'ya izafetle bu adı almıştır. Yahudi, İbrani, Musevi ve İsrail terimleriyle de Musevîlik kastedilir. Musevîliğin tek tanrıcılığın saf bir şekli olduğu söylenmekle beraber O, yalnız başına ne bir mezhep ne bir ırk, ne de modern bir milliyetir. Yahudiler dünyanın en eski tarihi, dini cemaatini meydana getirmişlerdir. Dinler Tarihi'nde özel bir yeri bulunan Yahudilik, kutsal kitaplarında Ahd'e geniş yer ayırmasından dolayı bir Ahit dini olarak da anlaşılmaktadır. İsrailoğulları yaklaşık Milattan 2 bin yıl kadar önce Romalılar'ın daha sonra FilistinİbranilerYahudi krallığı kurdular ve başına yahudilerin kralı olarak Şaul geçti Şaul'un ölümünden sonra, Yahudi Krallığının başına Hz. DavudHz. Süleyman (İbr. Şlomo HaMeleh, İng. King Solomon) geçti. Süleyman dönemindeKudüs şehri yahudilerin en önemli şehri haline geldi. Hz. Süleyman Küdüs'e (Yeruşalayim) büyük bir mabed inşa etti (Beth Hamikdaş) (Bu gün sadece Batı Duvarı'nın sağlam kaldığı mabed. Bu duvara Türkçe'de Ağlama Duvarı denmektedir) adını verecekleri topraklara yerleşmişlerdi. Bölgede zaman içinde güçlenen hakimler döneminden sonra bir (David HaMeleh) geçti, Hz. Davud'un ölmesiyle Yahudi krallığının başına oğlu Yahudi Krallığı altın çağlarını yaşadı, 

Hz. Süleyman'ın ölmesi ile Musevi Kırallığı, İsrael Krallığı ve Yehuda kırallığı olmak üzere ikiye ayrıldı. İsrail Oğulları'nın Bene Yisrael 12 kabilesinden 10'u İsrael Krallığını ve Yehuda oğulları ve Binyamin kabilesinin yarsı da Başkenti Yeruşalayim (Arapça: Kudüs) olan Yehuda Krallığını kurdular. 

Bunlardan Yahuda kabilesi sonradan ülkenin bütününü egemenliği altına aldı. Bu kabilenin adından türeyen Yahudilik ve Yahudi sözcükleri, sonradan Türkçe'de Musevîlik ve Musevi sözcükleriyle karşılandı. (Aslında Türkçe dışındaki dillerde Yahudi ve Musevi gibi iki ayrı kelime bulunmaz) 

Babil Sürgünü'nden sonra millî din haline getirilen Yahudilik, bir Halk'a tahsis edilmek suretiyle ilâhî dinlerden ayrı bir konumda ele alınmıştır. Bununla beraber tarih içinde ve günümüzde Yahudilik dinini benimseyip yahudi olanlar da az değildir. 

Gerçekte Din Bilimciler ve Tarihçiler bile Yahudiliğin bir millet, bir ırk veya bir dinTevrat'a dayanarak kendilerini dünya milletleri arasından seçilmiş kavim olarak gören Yahudiler, Yehova'ın (Bu ismi söylemek Musevilikte yasaktır) Sina'da bu kavmi muhatap aldığını, Tevrat'ı Musa'nın şahsında onlara gönderdiğini iddia ederler. olup olmadığı konusunda görüş birliğine varmış değillerdir. 

Tahrip edilmeden önce Ahit Sandığı'nın da içinde bulunduğu Kudüs'teki Mabed, (Beth HaMikdaş) Yahudiliğin odak noktasını teşkil etmektedir. Yahudiliğin sembolleri arasında en önemli yeri Yedi Kollu Şamdan (Menora) ile Altı Köşeli Yıldız (Magen David) işgal eder. 

Sami olmayan dinlerden farklı olarak Musevilik, vahiyle gelmiş bir dindir. Musevilik, yalnız kendi ailesinin dinleri olan Hristiyanlık ve Müslümanlık'tan değil, vahye dayanmayan doğu dinlerinden, yani Ari ve Moğol dinlerinden daha eskidir. Takriben İsa'dan sekiz asır önce kurulmuştur. Yahudiler daha çok, bugünkü İsrail'den ayrı olarak Avrupa ve Amerika'ya dağılmışlardır. Çok eskiden beri Filistin'de yaşamış olan Yahudiler, Babil, Asur, Fenike ve Araplar gibi Sami ırktan gelirler. Yahudiler göçebe iken "Habiri" diye anılırlardı. İsrailoğulları en parlak devirlerini Kralları Süleyman Peygamber zamanında yaşamışlardır. 

 

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort